Behåll försprånget

Idhammar Systems gör det möjligt för alla sektorer med olika sorters underhållsfokus att förutse problem och säkerställa kontinuerliga förbättringar, säkerhet, efterlevnad och skärpt kostnadskontroll.

Sluta göra antaganden

Oavsett om det gäller tillverkning eller räddningstjänst har ingen organisation råd att göra antaganden om maskin- och utrustningsstatus.

Alltid redo

I den kommersiella världen kan ett produktionslinjestopp innebära en ekonomisk katastrof. Dåligt fungerande utrustning inom räddningstjänsten kan leda till en katastrof av mycket större proportioner.

Sträva efter att bli bättre

Från konkurrensfördelar till den viktiga uppgiften att säkerställa människors säkerhet – behovet av att effektivisera underhållet och säkerställa optimal prestanda lämnar inget utrymme för kompromisser.

Fordonstillverkare

Fordonsindustrin var först ut med att implementera lean-koncept. Alla leverantörer inom fordonsindustrin är medvetna om att även ett mindre driftstopp innebär ökade kostnader, särskilt när just-in-time-leverans är så avgörande inom lean production.

FORTSÄTT FRAMÅT

Idhammar Systems har varit en nyckelleverantör till fordonsindustrin i årtionden med våra system för anläggningsunderhåll och reservdelsförsörjning. Vår programsvit täcker hela processen från förebyggande underhåll, via korrigerande underhåll och förrådshantering, till omfattande analys av produktionsutrustningens status. För att ta reda på mer om våra lösningar för fordonstillverkare är ni när som helst välkomna att kontakta någon av våra experter.

Räddningstjänst

För att kunna säkerställa konstant beredskap för tusentals viktiga anläggningar på olika platser krävs en omfattande kunskap om en enorm mängd detaljer. Att använda pappersbaserade kontrollistor och opålitliga manualer är allt annat än ett gediget och pålitligt tillvägagångssätt. Rutinkontroller och felregistrering i ett säkert centraliserat system ger en pålitlig och komplett överblick över samtliga fordon, anläggningar, utrustning, apparater och personlig skyddsutrustning.

ELIMINERA BEHOVET AV INEFFEKTIVA PAPPERSBASERADE "SYSTEM"

Idhammar Systems gör det möjligt för användarna att noggrant registrera anläggningarnas kontrollresultat, logga fel och säkerställa gedigna kvalitetssäkringskontroller, medarbetarnas beredskap och ansvarsskyldighet. Stationspersonal kan registrera sina stationskontroller via en mobil enhet samt utföra förrådskontroller av sin utrustning. Efter användning utförs kontroller av deras utrustning vid brandplatsen eller andra anläggningar och synkroniseras medan de återvänder till stationen. För att ta reda på mer om våra lösningar för räddningstjänst är ni när som helst välkomna att kontakta någon av våra experter.

Livsmedelstillverkning

Ett haveri i produktionslinjen kan orsaka omedelbart vinstbortfall, försenade leveranser och missnöjda kunder. På verkstadsgolvet är säkerheten prio ett följt av att uppnå högsta kvalitet till lägsta kostnad. Det är alltså av yttersta vikt att vara fullt medveten om hur effektiv utrustningen är, vilket innebär att samla in data. Att göra detta manuellt är tidskrävande och ger upphov till fel.

FOKUS PÅ SÄKERHET OCH KVALITET

Idhammar Systems har hjälpt några av världens ledare inom livsmedelstillverkning att accelerera driftshastigheterna, producera samma volymer i en snabbare takt, minska produktionslinjesvinn genom att förbättra tillförlitligheten, använda mindre energi och göra hela produktionslinjen mer lönsam. . Idhammars lösningar kan både användas av enskild tillverkningsenhet eller på flera platser där användningen av en gemensam dataplattform gör det möjligt att jämföra och ytterligare utvärdera underprestation. För att ta reda på mer om våra lösningar för livsmedelstillverkare är ni när som helst välkomna att kontakta någon av våra experter.

Tillverkande industri

Alla områden inom tillverkande industri möter enorm konkurrens på dagens globala marknad. Konstnadskontroll spelar en stor roll när det kommer till att vinna eller förlora en affär. Underhåll och maskineffektivitet är avgörande för att kunna producera produkter av högsta kvalitet och hålla konkurrenskraftiga prisnivåer.

MINIMERA STÖRNINGAR

Idhammar Systems gör det möjligt för tillverkare av stål, traktorer, vindturbiner och elektrisk utrustning – och många andra specialistområden – att dela information mellan sina anläggningar och säkerställa effektiva underhållsmetoder. Företagen har vänt sig till Idhammar Systems för att modernisera sina underhållsmetoder och få större kontroll över underhållsplanering och kostnader. Med våra lösningar kan ni transformera planeringen av förebyggande och korrigerande underhåll och skärpa förrådskontrollerna – praktiska förbättringar som gör det lättare att uppfylla lean maintenance. För att ta reda på mer om våra lösningar för tillverkande industrier är ni när som helst välkomna att kontakta någon av våra experter.

Läkemedels- och kemisk industri

Av de många övervägandena som företagen inom denna sektor ställs inför – från säkerhet till efterlevnad – är vissa mer komplexa än andra. Förrådsunderhåll är en stor utmaning då ofta flera tusentals leverantörer finns i registret. Snabb åtkomst och tydlighet är nyckeln till ett effektivt produktionslinjesystem.

ANVÄND DATAFÖRDELARNA

Idhammar Systems ger tillgång till detaljerad data för att främja fortlöpande förbättringar och ge operatörerna på verkstadsgolvet en tydlig överblick. Med våra lösningar får ni ett tydligt och organiserat förhållningssätt till schemaläggning och klassificering av underhåll (förebyggande eller haveri, nyinstallation eller inspektion, tillståndsövervakning etc.), samt möjlighet att organisera planerade förebyggande underhållsarbeten. Automatisk inspektion och rapportering möjliggörs för viktiga delar i verksamheten.

För att ta reda på mer om våra lösningar för läkemedels- och kemisk industri är ni när som helst välkomna att kontakta någon av våra experter.

Tryckeri och förpackningstillverkning

Tryck- och förpackningstjänster innefattar ofta stora upplagor som kräver långa drifttider i hög hastighet. Vid tryckning av tidskrifter, broschyrer och kataloger används högkvalitativa tryckmetoder för att producera detaljerade och fotorealistiska bilder. Driftstopp kan medföra stora kostnader. Datatillgång är avgörande för att förutse och förebygga maskinproblem och teknikerna behöver full kontroll över produktionsprestandan i alla skeden.

ANVÄND DATAFÖRDELARNA

Idhammar Systems hjälper underhållsteam att förbättra sina underhållsmetoder och minimera driftstopp, vilket maximerar anläggningens prestanda. De gör det möjligt att lättare dela information och kommunicera mellan teamen, så att de kan använda informationen till fullo och uppnå ett balanserat schema för förebyggande och korrigerande underhåll. För att ta reda på mer om våra lösningar för tryckerier och förpackningstillverkare är ni när som helst välkomna att kontakta någon av våra experter.

Papperstillverkning

Även om kontinuitet är avgörande i massa- och pappersindustrin finns det många organisationer inom branschen som använder olika system för olika platser, maskintyper och processer. Höghastighetsmaskiner för papperstillverkning är kapitalintensiva investeringar som måste uppfylla de mest
rigorösa standarderna.

PAPPERSBASERADE SYSTEM HÖR INTE HEMMA I PAPPERSINDUSTRIN

Idhammar Systems har använts vid stora pappersbruk i Sverige, Storbritannien och över hela världen sedan 1972. Idhammars datoriserade underhållssystem var det första som implementerades på marknaden och har sedan dess utvecklats både på djupet och bredden för att möta pappersindustrins ständigt föränderliga behov. För att ta reda på mer om våra lösningar för papperstillverkare är ni när som helst välkomna att kontakta någon av våra experter.

Allmännyttiga tjänster och anläggningar

Snabbutvecklande teknik tvingar energibolag att ständigt granska och genomföra projekt för att förnya sin utrustning. Leveransen av allmännyttiga tjänster är spridd över ett stort antal anläggningar, ofta med hundratals mil mellan olika delar av systemet. Den största delen av infrastrukturen inom allmännyttiga företag är avgörande för vårt samhälle och avbrott kan orsaka katastrofer.

SE DEN KOMPLEXA DOMÄNEN SOM EN SÖMLÖS ENHET

Idhammar Systems åtgärdar dessa problem genom en flexibel och omfattande uppsättning verktyg för anläggningshantering, underhåll och analys av prestanda och ekonomi. Vår erfarenhet av att arbeta med några av de största leverantörerna av vatten, elektricitet och naturgas har lett till en kontinuerlig utveckling av vår programvarusvit för att ständigt kunna möta nya och krävande utmaningar. Våra lösningars geografiska lokaliseringsfunktioner, i kombination med användningen av mobila enheter, gör det möjligt för tekniker inom den allmännyttiga sektorn att arbeta smidigt och effektivt oavsett avstånd. För att ta reda på mer om våra lösningar för allmännyttiga tjänsteföretag och anläggningar är ni när som helst välkomna att kontakta någon av våra experter.

SEKTORER

PRISSÄTTNING

Kontakta någon av våra konsulter för ett prisförslag …